فارس ، شیراز

کاکوتی

سابقه در اینماد: پایان اعتبار
آدرس فروشگاه: فارس شیراز استان: فارس، شهرستان : شیراز، بخش : مرکزی، شهر: شیراز، محله: شاه قلی بیگی، کوچه 2زاگرس شرقی[3شاه قلی بیگی]، کوچه 5/3شاه قلی بیگی، پلاک: -44.0، طبقه: اول،
در حال حاضر ذره بین با این فروشگاه همکاری ندارد.